Gardenya ailesi olarak; sağlıklı günler dileriz!

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İÇİNDEKİLER

2. AMAÇ 3

3. KAPSAM 3

4. TANIM VE KISALTMALAR 3

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 4

5.1. Yönetim Kurulu 4

5.2. Müdürlük 4

6. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4

6.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz 4

6.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz 4

7. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI 4

7.1. Kişisel Veriler 4

7.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler 4

7.3. Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler 4

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 10

8.1. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz 10

8.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme 10

8.1.2. Kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama 10

8.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme 10

8.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması 10

8.1.5. Kişisel verilerin kanuni düzenlemelerde öngörülen süreler veya meşru menfaatlerimizin gerektirdiği süre boyunca saklanması 10

8.2. Kişisel veri işleme amaçlarımız 10

8.3. Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi 11

8.3.1. Kişisel verilerin açık rıza alınması yoluyla işlenmesi 11

8.3.2. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı hukuka uygunluk nedenleri 11

8.3.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi 12

8.4. İnternet sitelerimizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi 12

8.5. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi 13

8.6. Özel Gardenya Bakım Merkezi faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi 13

8.7. Özel Gardenya Bakım Merkezi’ne bağlı iktisadi işletmeler tarafından işlenmekte olan verilerin Bakım Merkezi tarafından işlenmesi 14

8.8. Genel güvenliğin sağlanması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi 14

9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 14

9.1. Kişisel verilerin yurtiçine aktarımı 14

9.2. Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler 14

9.3. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasını sağlamak için aldığımız tedbirler 15

9.3.1. Teknik tedbirler 15

9.3.2. İdari tedbirler 15

10. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 15

10.1. Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması 15

10.2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler 16

10.2.1. Teknik Tedbirler 16

10.2.2. İdari Tedbirler 16

11. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ 16

12. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ 16

12.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz 16

12.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler 16

12.3. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler 17

12.4. Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler 17

13. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 17

13.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması 18

13.2. Başvurunun değerlendirilmesi 18

13.2.1. Başvurunun cevaplandırılma süresi 18

13.2.2. Başvuruyu reddetme hakkımız 18

13.3. Başvurunun değerlendirilme usulü 18

13.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet hakkı 18

14. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI 19

15. GÜNCELLEME SIKLIĞI 19

16. YÜRÜRLÜLÜK 19

17. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI 19

AMAÇ

GARDENYA MİMARLIK MÜHENDİSLİK SAĞLIK HİZM. TİCARET ve SANAYİ LTD.ŞTİ. (“ÖZEL GARDENYA BAKIM MERKEZİ”) olarak, hastalarımız ile yakınları, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, müşterilerimiz ve üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin (Veri Sorumlusu) haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; hastalarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın, müşterilerimizin ve üçüncü kişilerin faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz kişisel verilerine ilişkin işlemeleri ÖZEL GARDENYA BAKIM MERKEZİ (“Bakım Merkezi”) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuatlara uygun şekilde, ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, faaliyetlerimiz sırasında toplanan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesine (örneğin saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine) dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

KAPSAM

Hastalarımıza, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, ziyaretçilerimize, iş bağlantılarımıza, müşterilerimize ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler dahil olmak üzere Bakım Merkezi tarafından işlenen tüm kişisel veriler işbu Politika’nın kapsamındadır.

Politikamız, şirketimiz ve şirketimize bağlı iktisadi işletmeler bünyesinde kişisel verilerle alakalı bütün işleme faaliyetleri için uygulanmakta olup, KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

TANIM VE KISALTMALAR

İşbu politika kapsamında;

3.1. GARDENYA MİMARLIK MÜHENDİSLİK SAĞLIK HİZM. TİCARET ve SANAYİ LTD.ŞTİ.

3.2. Şirkete bağlı: ÖZEL GARDENYA BAKIM MERKEZİ

3.3. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

3.4. Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

3.5. Çalışan: Özel Gardenya Bakım Merkezi personelini,

3.6. Çalışan adayı: Özel Gardenya Bakım Merkezi’ne iş başvurusunda bulunmuş olan kişileri,

3.7. Kişisel veri sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri,

3.8. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

3.9. Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

3.10. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

3.11. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

3.12. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

3.13. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

3.14. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,

3.15. KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ve

3.16. Politika: Özel Gardenya Bakım Merkezi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı

ifade eder.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Üst Yönetim

İşbu Politika Üst Yönetim tarafından onaylanmıştır. Politika’nın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.

Müdürlük

İşbu Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, Kurum Müdürlüğü sorumludur.  Müdürlük, bu Politika’yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir.

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimiz aşağıda sıralanmaktadır.

Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

–      Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,

–      Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,

–      İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

–      Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ve

–      Kanundan doğan haklar

Hususlarında ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Özel Gardenya Bakım Merkezi olarak, kamuoyuna açık olan işbu Politika’nın açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasına özen göstermekteyiz.

Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 11. bölümünde detaylandırılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Kişisel Veriler

Kişisel verilerin korunması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler

Faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

  • Kimlik Bilgileri
  • İletişim Bilgileri
  • Aile Bireylerine Ait Bilgiler
  • Mali Veriler
  • Özlük Verileri
  • Diğer Veriler

Veri Kategorisi

Kimlik Bilgileri

Açıklama

Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır?

Kimlik bilgilerini; çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, hasta ve hasta yakınlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, tüketicilerimizden ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.

İçerik

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, araç plaka bilgisi ve kimlik fotokopisi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

 

Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

 

Hasta ve hasta yakınlarımızın kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve sağlık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

 

Müşterilerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla toplamaktayız.

 

Danışman, Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin kimlik bilgilerini, ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız.

 

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız. 

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar, telefon ve GSM vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi

İletişim Bilgileri

Açıklama

Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır-

Kimlik bilgilerini; çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, hasta ve hasta yakınlarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.

İçerik

Elektronik posta adresi, ikametgah adresi, ev telefonu numarası, ev faksı numarası, cep telefonu numarası gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

 

Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

 

Hasta ve hasta yakınlarımızın iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve sağlık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

 

Müşterilerimizin iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla toplamaktayız.

 

Danışman, Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin iletişim bilgilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de iletişim bilgilerini toplamaktayız.

 

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz ilkelerimiz gereğince iletişim bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar, telefon ve GSM vasıtasıyla toplamaktayız.

 

 

 

Veri Kategorisi

Aile Bireylerine Ait Bilgiler

Açıklama

İlgili kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.

Kimden toplanır-

Aile bireylerine ait verileri; çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, hasta ve hasta yakınlarımızdan toplamaktayız.

İçerik

Aile bireylerinin ismi, soy ismi, T.C. kimlik numarası, fotoğrafı, medeni durum bilgisi, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, faks numarası, ev telefonu numarası, posta ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışan adaylarımızın aile bireylerine ait bilgilerini iş başvurularını değerlendirmek için toplamaktayız.

Çalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgileri çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

Hasta ve hasta yakınlarımızın aile bireylerine ait bilgileri tabi olduğumuz mevzuat gereği ve sağlık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de aile bireylerine ait bilgileri toplamaktayız.

 

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz ilkelerimiz gereğince örneğin; acil durumlarda iletişime geçmek gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar, telefon ve GSM vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi

Mali Veriler

Açıklama

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.

Kimden toplanır-

Mali bilgileri; çalışanlarımızdan, hasta ve hasta yakınlarımızdan, iş bağlantılarımızdan, müşterilerimizden ve tüketicilerimizden toplamaktayız.

İçerik

Ücret, maaş, banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Gerek çalışanlarımızın gerekse de çalışan adaylarımızın mali bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

 

Hasta ve hasta yakınlarımızın mali bilgilerini fatura düzenlenmesi amacıyla toplamaktayız.

 

Müşteri, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin mali bilgilerini ise ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mali bilgileri toplamaktayız.

 

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar, telefon ve GSM vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi

Özlük Verileri

Açıklama

İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.

Kimden toplanır-

Özlük verilerini; çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.

İçerik

Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, öz geçmiş, eğitim durumu, çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, periyodik muayene raporu, eski hükümlü raporu, askerlik durum bilgisi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışanların ve çalışan adaylarının verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereği toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de özlük bilgileri toplamaktayız.

 

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz gereğince örneğin; çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar, telefon ve GSM vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi

Diğer Veriler

Açıklama

Faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.

Kimden toplanır-

Bu verileri; çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan, hasta ve hasta yakınlarımızdan, iş bağlantılarımızdan ve müşterilerimizden toplamaktayız.

İçerik

İmza, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, cihaz bilgileri ve erişim kayıtları, İSG uygunluk bilgileri, şikâyet ve firma iletişim süreçlerinde toplanan verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışanlara ait veriler istihdam ve hizmet sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (maaş ödemesi vb.) alınmaktadır.

 

Ayrıca, güvenliği sağlamak amacıyla bu verileri toplamaktayız.

 

Hasta ve hasta yakınlarına ait veriler tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetilmesi ve benzeri amaçlar kapsamında toplanmaktadır.

 

Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de bu bilgileri toplamaktayız.

 

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz gereğince örneğin; verilen hizmetin kalitesini arttırmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar, telefon ve GSM vasıtasıyla toplamaktayız.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri almaktayız. İlgili kişiye de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için başvuruda bulunma olanağı sunmaktayız.

Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Kurum olarak, kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve hayatın olağan akışı çerçevesindeki faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dâhilinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

Kişisel verilerin kanuni düzenlemelerde öngörülen süreler veya meşru menfaatlerimizin gerektirdiği süre boyunca saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın ilgili maddesinde detaylandırılmaktadır.

Kişisel veri işleme amaçlarımız

Kurum olarak kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlarla işlemekteyiz:

–        Faaliyetlerimizin planlanması ve yönetilmesi,

–        Özel Gardenya Bakım Merkezi bünyesindeki sağlık ve diğer hizmetlerin planlanması ve yönetilmesi,

–        Reklam, tanıtım ve ilgili diğer faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi,

–        Kamu sağlığının korunması, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

–        Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği ve ilgili bakanlık mevzuatları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlama,

–        Ulusal ve uluslararası nitelikteki dayanışma ve farkındalık etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesi,

–        İstihdam ihtiyaçlarının planlanması ve yönetilmesi,

–        Tedarikçiler ve diğer üçüncü kişiler ile olan ilişkilerin yürütülmesi,

–        Çalışanların ve hasta/hasta yakınlarının eğitimi,

–        Ziyaretçilerin ve konukların kayıtlarının oluşturulması ve yönetimi,

–        Tesislerin güvenliğinin sağlanması,

–        Mevzuata aykırı ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

–        Risk yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması ve yerine getirilmesi,

–        Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,

–        Faaliyetlerimize ilişkin her türlü talep ve şikâyet sürecinin yönetilmesi,

–        Özel Gardenya Bakım Merkezi ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme,

–        İlgili mevzuat uyarınca Ali ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi,

–        Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi,

–        Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin verilmesi,

–        Anlaşmalı olduğumuz özel ve resmi kurumlarla sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması ve

–        Özel Gardenya Bakım Merkezi’nin daha iyi hizmet verebilmesi için hasta, hasta yakını, ziyaretçi, müşteri, konuk ve ilgili diğer üçüncü kişilerin memnuniyetinin ölçülmesi.

Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından açık rızanız alınmaktadır.

 

Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin açık rıza alınması yoluyla işlenmesi

Mevzuat gereği, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza, kanunda “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması durumunda işbu Politika’da yer alan açıklamalar geçerlidir.

Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı hukuka uygunluk nedenleri

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı hallerinde ise kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebiliriz:

–     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İlgili kişinin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

–     Fiilî imkânsızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

–     Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

–     Özel Gardenya Bakım Merkezi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bakım Merkezi, veri sorumlusu olarak, bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için işlenmesi zorunlu olan kişisel verileri, ilgili kişinin rızası olmaksızın işleyebilecektir.

–     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler açık rızanın varlığı aranmaksızın işlenebilecektir.

–     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

–    Özel Gardenya Bakım Merkezi’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bakım Merkezi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda da açık rıza şartı aranmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir. (Örneğin, hassas bilgiler barındıran sistem odalarının CCTV ekipmanlarıyla izlenmesi)

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde tarafımızca işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

Bu bağlamda, özel nitelikli kişisel verileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi çatısı altında verilmekte olan sağlık hizmetleri kapsamında ve ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlar dâhilinde açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi

Bakım Merkezi vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz sağlık hizmetleri çerçevesinde hem bedensel hem de ruhsal sağlığınıza ilişkin çeşitli bilgiler tarafımızdan toplanmakta, saklanmakta ve başka şekillerde işlenmektedir.

Kişisel sağlık verilerinizin hassasiyetinin farkında olarak söz konusu bilgileri KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kullanmaktayız. İlgili veri işleme faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi alabilmek için işbu Politika’nın Kişisel Verilerin İşlenmesi başlıklı bölümüne göz atabilirsiniz.

İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Özel Gardenya Bakım Merkezi olarak aşağıdaki siteleri işletmekteyiz:

 

Çerezleri, internet sayfalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve internet sitemizde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimizde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

İnternet sitelerimizde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, aktarabilir, saklayabilir ve başka şekillerde işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla toplanıp işlenmesini istemiyorsanız internet sitelerimizde yer alan çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitelerimizin gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve mal ve hizmetlerin görüntülenmesi veya sunulmasında aksaklıklar meydana gelebileceğini hatırlatırız.

İnternet sitelerimizde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi için ilgili sitelerde yayınlanmakta olan “Çerez Politikası”nı inceleyebilirsiniz.

 

İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi iş başvurunuzun incelenmesi amacıyla işlemekte ve rızanızın bulunması halinde Bakım Merkezi bünyesinde gelecekte açılacak pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla gerekli süre boyunca saklamaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi işbu Politika’da belirtilen ilke ve kurallar uyarınca yürütülmektedir.

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler:

–        Çalışan adayının açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

–        Çalışan adayının vermiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek veya çalışan adayı hakkında araştırma yapmak,

–        Başvurusu ile alakalı olarak çalışan adayı ile iletişime geçmek,

–        Hukuki yükümlülükleri veya yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak,

–        İnsan Kaynakları Politikamızı geliştirmek amaçlarıyla

aşağıdaki araç ve yöntemlerle toplanabilmektedir:

–        Yazılı veya elektronik ortamda temin edilen başvuru formu,

–        Çalışan adaylarının Bakım Merkezi ile e-posta, posta vb. yöntemlerle iletmiş oldukları öz geçmişler,

–        İstihdam veya danışmanlık şirketleri,

–        Üniversiteler,

–        Mülakat esnasında,

–        Çalışan adayı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ve araştırmalar,

–        İşe alım testleri.

Çalışanlarımıza ait kişisel veriler, işbu Politika dışında Bakım Merkezi İnsan Kaynakları ihtiyaçları çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Çalışanlarımız kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin kurallarla alakalı olarak ayrıca bilgilendirilmektedir.

 

Özel Gardenya Bakım Merkezi faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

Bakım Merkezi tarafından sizlere sağlanan sağlık hizmetleri kapsamında çeşitli kişisel sağlık verilerinizi işlemekte, aktarmakta, ilgili veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklamakta ve başka şekillerde işlemekteyiz.

Bedensel ve ruhsal sağlığınıza ilişkin olarak edindiğimiz her türlü bilgiyi;

–        Sözlü olarak,

–        Teşhis, tedavi ve bakım sistem ve ekipmanlarımız ve

–        Basılı sağlık formları

ile toplamakta;

–        Fiziki (hasta dosyaları) ve

–        Elektronik kayıt ortamlarında saklamakta

ve kanunen öngörülmüş olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına iletmekteyiz.

Yönetmelik ve KVKK uyarınca, kişisel sağlık verileriniz, açık rızanız olmadan; yalnızca kamu sağlığının korunması, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenecektir. Bakım Merkezi tarafından sayılanlar dışındaki bir amaç ile gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetleri öncesinde mevzuatın aradığı şartlara uygun olarak, ayrıntılı bilgilendirmeye dayanan açık rızanız alınacaktır.

 

Özel Gardenya Bakım Merkzi’ne bağlı iktisadi işletmeler tarafından işlenmekte olan verilerin Bakım Merkezi tarafından işlenmesi

Bakım Merkezi’ne bağlı iktisadi işletmelerin faaliyetlerinin Bakım Merkezi ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla, Bakım Merkezi’ne bağlı iktisadi işletmeler tarafından işlenmekte olan kişisel veriler Bakım Merkezi tarafından da mevzuatın belirlemiş olduğu sınırlar dâhilinde işlenebilmektedir. Bu veri işlemeleri bakımından, Bakım Merkezi veri sorumlusu konumunda olup yine Bakım Merkezi tarafından ilgili kişiye kişisel verinin toplama aşamasında bu hususa dair bilgilendirme yapılır.

Genel güvenliğin sağlanması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

Bakım Merkezi olarak başta çalışanlarımız ve hastalarımız olmak üzere ziyaretçi, refakatçi ve diğer üçüncü kişilerin verilerini genel güvenlik amaçlarıyla toplamakta, saklamakta ve kullanmaktayız. Bu kapsamda tesislerimizde bulunan kişilerin kamera görüntülerini CCTV sistemleri vasıtasıyla temin etmekte ve bu kayıtları ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca saklamaktayız.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurtiçine aktarımı

Özel Gardenya Bakım Merkezi olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan hukuka uygunluk nedenleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmaz.

 

Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler

Kişisel veriler işbu Politika’da belirtilen kurallar kapsamında aşağıda listelenen kişi kategorilerine aktarılabilir:

–        İş ortakları,

–        Tedarikçileri,

–        Bakım Merkezi Yetkilileri,

–        Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

–        Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

 

 

Kişi Kategorisi

Açıklama

Aktarım Amacı

 

 

İş Ortağı

Bakım Merkezi’nin faaliyetleri kapsamında etkinlik düzenlemek, hizmet almak vb. amaçlarla iş ortaklığı kurduğu kuruluşlar gibi tarafları ifade eder.

İş ortaklığı kapsamında planlanan faaliyetin gerçekleştirilmesi amacıyla

 

Tedarikçi

Bakım Merkezi’nin ihtiyaçları doğrultusunda ve talimatlarına uygun olarak sözleşme karşılığı Bakım Merkezi’ne hizmet sunan tarafları ifade eder.

Tedarikçiden temin edilecek hizmetin yerine getirilmesi amacıyla

 

Yetkili

Bakım Merkezi ve merkeze bağlı iktisadi işletmelerin yetkililerini ifade eder.

Bakım Merkezi ve merkeze bağlı iktisadi işletmelerin faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Bakım Merkezi’nden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.

Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Bakım Merkezi’nden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerini ifade eder.

Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla

 

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasını sağlamak için aldığımız tedbirler

Teknik tedbirler

Kişisel verileri korumak için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli tedbirler almaktayız. Bu kapsamda;

–        Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için Bakım Merkezi bünyesindeki teknik organizasyonu yapmakta,

–        Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli teknik alt yapıyı oluşturmakta,

–        Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,

–        Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,

–        Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,

–        Riskli durumları yeniden inceleyerek gerekli teknolojik çözümleri üretmekte,

–        Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmakta ve

–        Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz. 

İdari tedbirler

Kişisel verileri korumak için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli tedbirler almaktayız. Bu kapsamda;

–        Bakım Merkezi ve bakım merkezine bağlı iktisadi işletmeler bünyesindeki çalışanlar da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,

–        Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,

–        Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz politikalarda, çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta ve

–        Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve  Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası kapsamında saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının hepsinin ortadan kalkması veya ilgili kişinin talebi üzerine, verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonim hale getirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.

Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler

Teknik Tedbirler

–        Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,

–        Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,

–        Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte

İdari Tedbirler

–     Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık

yaratmakta ve

–        Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle iş birliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelerde, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli bir şekilde saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel veriler;

–     İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi veya

–        İlgili kişinin talebi halinde

silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Söz konusu silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında yapılır.

Kişisel verileriniz, silinirken, yok edilirken veya anonim hale getirilirken işbu Politika’da yer alan güvenlik tedbirleri alınır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlere dair kayıtlar diğer kanun ve mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere az 3 (üç) yıl boyunca saklanır.

Bakım Merkezi, aksi Kurul tarafından belirtilmediği sürece, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer

Kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere Bakım Merkezi, ilgili kişinin belirttiği yönteme göre kişisel verileri siler veya yok eder.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

Bakım Merkezi olarak;

–     Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

–     Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve

–     Kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler

–        Bakım Merkezi içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,

–        Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,

–        Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde, kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte ve

–        Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde ilgili kişiye ve KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve ilgili tedbirleri almaktayız.

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için;

–        Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,

–        Bakım Merkezi içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,

–        Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin usulleri belirlemekte,

–        Bakım Merkezi içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,

–        Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,

–        Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,

–        Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde, kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişiler tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,

–        Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde bu durumu ilgili kişiye ve KVK Kurulu’na bildirmek için gerekli sistem ve alt yapıları oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında ilgili kişiyi bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin gerekli sistem ve alt yapıları kurmaktayız. İlgili kişinin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

İlgili kişi, kendisine ait kişisel veriler ile ilgili olarak aşağıda sayılan haklara sahiptir:

–        Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

–        Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

–        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

–        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

–     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

–     Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

–        Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

–     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme ve

–        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

İlgili kişi, Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere, kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgeleri (nüfus cüzdanı kopyası vs.) başvurunuza eklemek suretiyle ……………………………… kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta veya ……………………………… adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.

İlgili kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurunun değerlendirilmesi

Başvurunun cevaplandırılma süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her koşulda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Başvuruyu reddetme hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki hallerde reddedilebilir:

–     Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, –

–        Kişisel verilerin, ilgili kişinin özel hayatının gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

–      İlgili kişi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi,

–        Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,

–        Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi ve

–        Başvuru usulüne uyulmaması.

Başvurunun değerlendirilme usulü

Yukarıda belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için başvuruların Özel Gardenya Bakım Merkezi Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı olarak elden teslim veya noter aracılığıyla gönderilme, elektronik imzalı olarak KEP üzerinden gönderilme ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle yapılması gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. Islak imzalı nüshalar ve kontrollü kopyalar Üst Yönetim tarafından saklanır ve gerektiğinde Üst Yönetim’in yazılı onayı ile Müdürlükçe imha edilir.

GÜNCELLEME SIKLIĞI

İşbu Politika herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir. Bu nedenle, belirli aralıklarla işbu Politika’yı gözden geçirmeniz tavsiye edilmektedir.

YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Politika Üst Yönetim’in imzalamasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işbu Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Özel Gardenya Bakım Merkezi Üst Yönetimi’nin yazılı onayı ile iptal edilerek (iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile Müdürlük tarafından saklanır.


Tasarım & Altyapı: Advert®
WhatsApp Bize WhatsApp'tan Yazın