Gardenya ailesi olarak; sağlıklı günler dileriz!

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMA

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Veri Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla şirketimize (“Özel Gardenya Bakım Merkezi”) kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir. Talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 6. maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Veri Sahibi, tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğinizi gösterir belgelerle birlikte Özel Gardenya Bakım Merkezi’ne ait Namazgah Mahallesi, Tahir Kucur Bulvarı No:13/2 Uluborlu / Isparta adresine bizzat veya posta yoluyla başvuru yapabilir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Veri Sahibi, tarafına ait KEP adresinden imzalanmış dilekçe ya da başvuru formu ile Özel Gardenya Bakım Merkezi’ne ait …………………………………….. adresine göndermek suretiyle başvuru yapılabilir.

Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: Veri Sahibi, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak doldurulmuş dilekçe ya da başvuru formunu doldurmak suretiyle …………………………………….. adresine elektronik posta göndererek başvuru yapılabilir.

Başvuru zarfının üzerine veya elektronik postanın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi’’ yazmanız durumunda daha hızlı cevap alabileceğinizi hatırlatırız.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLEN BİLGİ

Şahsen Başvuru (başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Namazgah Mahallesi, Tahir Kucur Bulvarı No:13/2 Uluborlu / Isparta

Zarfın üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’ yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Namazgah Mahallesi, Tahir Kucur Bulvarı No:13/2 Uluborlu / Isparta

Tebligat zarfında ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’ yazılacaktır.

İadeli Taahhütlü Posta Yoluyla

Namazgah Mahallesi, Tahir Kucur Bulvarı No:13/2 Uluborlu / Isparta

Tebligat zarfında ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’ yazılacaktır

‘Güvenli Elektronik İmza’ ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

www………..gov.tr

E – postanın konu kısmına ‘‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’ yazılacaktır

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

BAŞVURU FORMU

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

 

Uyruk

Türkiye

Diğer (Ülke belirtiniz) …………………………………..

TCKN/Pasaport/Yabancı Kimlik No:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri / İş Yeri Adresi:

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi:

 

E-Posta Adresi:

 

Telefon No:

 

ÖZEL GARDENYA BAKIM MERKEZİ İLE OLAN İLİŞKİNİZ

Şirketimiz Çalışanı / Eski Çalışan

Çalıştığı Yıllar: ……………….

Çalışan Adayı (Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım)

Başvuru Tarihi: …………….

Hasta

Açıklama:

Hasta Yakını

Açıklama:

Ziyaretçi

Açıklama:

İş Ortağı

Açıklama:

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

Açıklama:

Kamu Görevlisi

Açıklama:

Diğer

Açıklama:

BAŞVURU İÇERİĞİ

 

Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu

Özel Gardenya Bakım Merkezi

Namazgâh Mahallesi, Tahir Kucur Bulvarı No:13/2 Uluborlu / Isparta

Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu

 
   
   
   
   
   

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerimin yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması söz konusu ise, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz)

Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ediyorum.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. (Lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz.)

AÇIKLAMALAR:

6 veya 8 numaralı talepler seçilmişse, başvurunuza eksiksiz bir şekilde yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti, resmi kimlik yerine geçen diğer belgeler vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Yapılan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 5. bendi ve 7. maddesine uygun olarak ücretlendirilebilecektir.

(Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :


Tasarım & Altyapı: Advert®
WhatsApp Bize WhatsApp'tan Yazın